"

Agat FAQ

Numer konta bankowego:
Bank PEKAO S.A..
30 1240 2395 1111 0010 1005 7554
Infolinia
pon.– pt. 08:30 - 16:30
sob. 9.00-13.00
+48 (81) 884 41 09
+48 (81) 884 41 09
BILETY POLSKA <-> UKRAINA

Dodatkowe informacje

Dostępne są następujące kanały dystrybucji biletów :
-W jednym z biur Agat.
-W jednym z biur agencyjnych na terenie całej Polski lub za granicą – wykaz biur dostępny na naszej stronie.
-Za pośrednictwem naszej strony internetowej lub stron agentów sprzedających nasze bilety.

Na liniach obsługiwanych przez AGAT nie dokonuje się rezerwacji miejsc w autokarze. Miejsca zajmowane są przez pasażerów zgodnie z kolejnością wsiadania.

Osoby, które często podróżują naszymi liniami mogą otrzymać kartę stałego klienta AGAT PREMIUM CARD, która uprawnia do 15 % zniżki przy zakupie biletu na wszystkie nasze linie z wyłączeniem linii do Ukrainy. Warunkiem otrzymania karty jest przesłanie na adres naszego biura w Kraśniku 3 biletów. Bilety dwustronne liczą się podwójnie. Prosimy o podawanie adresu zwrotnego na który ma zostać przesłana karta.

AGAT nie wymaga potwierdzenia rezerwacji w bilecie na powrotny odcinek podroży, jeżeli dokonano rezerwacji telefonicznie. Zachęcamy jednak, by – jeśli jest to możliwe – uzyskać pisemne potwierdzenie dokonania rezerwacji w bilecie (z wpisaną datą i godziną powrotu, pieczątką biura podróży). DATOWANIE OPEN JEST BEZPŁATNE!

Bilet open ważny jest 12 miesięcy od daty wyjazdu na wszystkich liniach obsługiwanych przez AGAT B.U.H. Bilet nie wykorzystany w przewidzianym okresie traci swoją ważność. Zasady zwrotów zakupionych biletów regulują przepisy regulaminu warunków przewozu. Zwroty za bilety dokonywane są w biurach, w których zostały zakupione.

1. W autokarach AGAT dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca dla zwierzęcia przez Biuro AGAT. Każdorazowo pasażer, który chce podróżować ze zwierzęciem zobowiązany jest poinformować AGAT o tym fakcie.
2. Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do kraju stanowiącego cel podróży. Za brak odpowiednich dokumentów odpowiada tylko i wyłącznie właściciel zwierzęcia. Brak odpowiednich dokumentów może skutkować przerwaniem podróży.
3. Przewoźnik AGAT dopuszcza przewóz małych zwierząt (wyłącznie do 4kg). Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub, jeśli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autokaru w kagańcach lub na smyczy. Zezwala się na podróż zwierząt w kojcu lub torbie do tego przeznaczonej na siedzeniu obok właściciela. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróży innym pasażerom.
4. Dopuszcza się przewóz psów przewodników osób niewidomych.
5. Przewoźnik może odmówić przewozu zwierzęcia bez określenia powodu lub gdy na pokładzie znajduje się już więcej niż 2 zwierzęta. Kierowca może odmówić wpuszczenia zwierzęcia do autokaru, gdy uzna że zagraża bezpieczeństwu innym pasażerom.
6. Za przewóz zwierzęcia jest pobierana opłata w wysokości 100% wartości biletu, który zezwala na podróż w kojcu, klatce, torbie na kolanach właściciela lub na miejscu obok właściciela. W przypadku biletu pełnopłatnego do dyspozycji dla właściciela pozostaje 2 miejsca oraz przestrzeń pod siedzeniem dla zwierzęcia.
7. Na trasie do Wielkiej Brytanii Biuro AGAT nie zezwala na przewożenie żadnych zwierząt.

W przypadku konieczności przewozu przedmiotów nietypowych (sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, itd.) należy skontaktować się z przewoźnikiem i uzgodnić szczegóły takiego przewozu.

Pasażer nie posiadający odpowiednich dokumentów podroży, np. paszportu lub dowodu osobistego, ważnej wizy, świadectw szczepień wymaganych w krajach, które ma zamiar odwiedzić, ryzykuje odmową przekroczenia granicy.

Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do zagwarantowania opieki dzieciom do 16 roku życia, które podróżują samodzielnie – poprzez zapewnienie im pełnoletniego opiekuna. Rodzice lub opiekunowie, których dzieci podróżują samodzielnie, zobowiązani są wypełnić dokument „Formularz AGAT do przewozu niepełnoletniego pasażera”, który można otrzymać w biurach sprzedających bilety AGAT lub pobrać klikając na link deklaracja. UWAGA! Młodzież w wieku 16-17 lat może podróżować samodzielnie bez asysty. Niemniej jednak konieczne jest wypełnienie w biurze sprzedającym bilety, druku „Formularz AGAT do przewozu niepełnoletniego pasażera”. Osobom niepełnoletnim, które podróżują bez opiekuna nie przysługuje zniżka cenowa z racji wieku. Warunkiem zabrania takich osób na pokład autokaru jest zakup biletu pełnopłatnego.

1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 30 kg i łącznych wymiarach nie przekraczających 90 x 75 x 25 cm. Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.
2. Bagaż jest przyjmowany bezpośrednio w autokarze, którym ma zostać przewieziony. Przewoźnik w dowód przyjęcia bagażu innego niż podręczny wydaje pasażerowi kwit bagażowy.
3. Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autokaru. Przewoźnik może pobierać należności przewozowe za dodatkowy bagaż. Opłaty za nadbagaż wyszczególnione są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danej linii.
4. Przewożony bagaż w luku bagażowym powinien być podpisany.
5. Przewoźnik może odmówić zabrania bagażu zawierającego:
a) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
b) rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w szczególności materiały trujące, żrące, łatwopalne, wybuchowe, promieniotwórcze itd.,
c) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
d) rzeczy, które ze względu na ich stan lub właściwości mogą ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, jeżeli ich opakowanie jest niewystarczające albo przy których brak wymaganego opakowania. W razie uzasadnionego podejrzenia, przewoźnik może sprawdzić, czy zawartość bagażu nie zawiera rzeczy lub materiałów wymienionych w pkt. a), b), c) powyżej. W razie ujawnienia naruszenia koszty związane ze sprawdzeniem bagażu ponosi pasażer. Jeżeli pasażer nie zgłosi się do uczestnictwa w sprawdzeniu lub nie można go odszukać, sprawdzenia dokonuje się w obecności osób zaproszonych do tej czynności przez przewoźnika.
6. Przewoźnik może odmówić przyjęcia bagażu na wskazany przez podróżnego kurs środka transportowego, jeżeli załadowanie jej mogłoby opóźnić odjazd tego środka.
7. Przewoźnik wydaje przesyłkę bagażową posiadaczowi kwitu bagażowego za jego zwrotem i nie jest obowiązany do sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca się z kwitem bagażowym jest uprawniona do odbioru przesyłki.
8. Przewoźnik może wydać przesyłkę bagażową osobie, która nie może okazać kwitu bagażowego, lecz udowodni swoje uprawnienia do odbioru; w razie wątpliwości przewoźnik może zażądać odpowiedniego zabezpieczenia.
9. Odebranie bagażu przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jego ubytku lub uszkodzenia, poza przypadkami przewidzianymi w przepisach przewozowych.
10. Z bagażem pozostawionym w autokarze przewoźnik postępuje stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.
11. Przewóz zwierząt jest zabroniony – wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych.
12. Za rzeczy, które pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, chyba że szkoda powstała z jego winy.
13. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej.
14. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w bagażu i związane z jego przewozem powstałe z co najmniej jednej z następujących przyczyn:
a) występujących po stronie podróżnego nie wywołanych winą przewoźnika,
b) wynikających z właściwości towaru,
c) wskutek siły wyższej,
d) w przypadku umieszczenia w bagażu rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych,
e) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy znajdujących się w bagażu, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,
f) szczególnej podatności znajdujących się w bagażu rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,
g) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania bagażu przez podróżnego,
h) przewozu rzeczy, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.
15. Przewoźnik nie odpowiada za ubytek bagażu, którego masy i liczby sztuk nie sprawdził przy nadaniu, jeżeli dostarczy ją bez śladu naruszenia, chyba że osoba uprawniona udowodni, że szkoda powstała w czasie od przyjęcia bagażu do przewozu aż do jej wydania.
16. Pasażer będący osobą niepełnosprawną ma prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub innego niezbędnego sprzętu.

Pasażer proszony jest o stawienie się na przystanku 15 min. przed planowym odjazdem autokaru. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu. Właściwy autokar poznać można po tablicy kierunkowej z logo AGAT za przednią szybą. W okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego niektóre kursy mogą być obsługiwane przez firmy współpracujące, jednakże autokar będzie posiadał tablicę kierunkową z logo AGAT.

Na pokładach autokarów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania narkotyków.

Zagubienie lub uszkodzenie bagażu zdarza się bardzo rzadko, jednakże warto wiedzieć, jak należy postąpić w takiej sytuacji. Wszelkie reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym należy składać w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. W sytuacji zagubienia bagażu prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 81 884 01 30.

W przypadku rezygnacji z przejazdu, zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet był zakupiony wg poniższych zasad:
* bilet jednostronny:
– powyżej 14 dni przed wyjazdem – potrącenie 10% wartości biletu,
– od 14 dni a powyżej 3 dni przed wyjazdem – potrącenie 25% wartości biletu,
– od 3 dni do 1 dnia przed wyjazdem – potrącenie 50% wartości biletu,
– w dniu wyjazdu, przed godziną odjazdu – potrącenie 90 % wartości biletu,
* bilet dwustronny lub Open:
– w przypadku zwrotu biletu dwustronnego mają zastosowanie zasady jak w przypadku biletu jednostronnego, przy czym pod uwagę brana jest tylko data wyjazdu,
* bilet dwustronny – zwrot powrotu:
– zwrot dla klienta to różnica ceny biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego minus wartość potrącenia zależna od daty powrotu wg zasad jak przy bilecie jednostronnym,
* bilet dwustronny Open – zwrot powrotu:
– zwrot dla klienta to różnica ceny biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego minus 10 % wartości tej kwoty.

Jeżeli bilet został zakupiony on-line przez naszą stronę internetową www.agat.eu lub poprzez bezpośrednią wpłatę do AGAT przy zwrocie biletu lub rezygnacji z przejazdu należy obowiązkowo przesłać pisemną informację na adres email : anna@agat.eu z podaniem numeru rachunku do zwrotu należności lub ustalenia innej formy przekazania pieniędzy. Zwroty realizowane są w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

Wszelkie uwagi, opinie i reklamacje prosimy kierować w formie pisemnej :
AGAT B.U.H.
ul. Mikulińska 37, Mikulin
23-200 Kraśnik
e-mail: uwagi@agat.eu
Tel.: +48/81/ 884 01 34
Fax: +48/81/884 01 40
W przypadku, gdy reklamacja związana jest z roszczeniami odszkodowawczymi, należy dołączyć oryginał biletu oraz oszacować wysokość roszczenia, przedstawiając stosowne dokumenty umożliwiające weryfikację wysokości roszczeń.